Реєстрація публічного акціонерного товариства (ПАТ)

Акціонерним товариством (АТ) є госпо- дарське товариство, яке має статутний капітал, поділений на визначену кількість акцій однакової номінальної вартості, і несе відповідальність за зобов’язаннями тільки майном товариства, а акціонери несуть ризик збитків, пов’язаних із діяльністю товариства, в межах вартості належних їм акцій.

АТ може бути створене шляхом заснування, злиття, поділу, виділу чи перетворення підприємницького (підприємницьких) товариства, державного (державних), комунального (комунальних) та інших підприємств. Засновниками АТ можуть бути держава, а також фізичні та/або юридичні особи, що прийняли рішення про його заснування. Засновниками АТ може бути одна, дві чи більше осіб.
АТ може бути створене однією особою чи може складатися з однієї особи у разі придбання одним акціонером усіх акцій товариства. АТ не може мати єдиним учасником інше підприємницьке товариство, учасником якого є одна особа. АТ не може мати у своєму складі лише акціонерів – юридичних осіб, єдиним учасником яких є одна й та ж особа. 

Мінімальний розмір статутного капіталу АТ повинен бути не меншим однієї мінімальної заробітної плати виходячи із ставки мінімальної заробітної плати, що діє на момент створення (реєстрації) АТ.

Оплата вартості акцій, що пропонуються до розміщення під час заснування АТ, може здійснюватися грошовими коштами або майном, майновими і немайновими правами, що мають оцінку, цінними паперами (крім боргових цінних паперів, емітентом яких є засновник, та векселів).
Кожний засновник АТ повинен оплатити повну вартість придбаних акцій до дати затвердження результатів розміщення першого випуску акцій. АТ не відповідає за зобов’язаннями акціонерів. До товариства та його органів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення акціонерами протиправних дій, а акціонери не відповідають за зобов’язаннями товариства і несуть ризик збитків, пов’язаних з діяльністю товариства, тільки в межах належних їм акцій. Акціонери, які не повністю оплатили акції, у випадках визначених статутом товариства, відповідають за зобов’язаннями товариства у межах неоплаченої частини вартості належних їм акцій. АТ вважається створеним і набуває прав юридичної особи з дати його державної реєстрації в установленому законодавством порядку. Установчими документами АТ є статут. Статут АТ, крім загальних відомостей для всіх видів господарських товариств, повинен містити відомості про види акцій, що розміщуються, їх номінальну вартість, співвідношення акцій різних видів, кількість акцій, що купується засновниками, наслідки невиконання зобов’язань по викупу акцій, строк та порядок виплати дивідендів. Засновниками може укладатися засновницький договір, у якому визначаються порядок провадження спільної діяльності щодо створення АТ.
Для захисту прав існуючих акціонерів передбачено, що у разі додаткової емісії акцій існуючі акціонери мають переважне право на їх придбання. Статутом товариства може бути передбачена можливість укладання договору між акціонерами, по якому на акціонерів покладається додаткові обов’язки, в т.ч. обов’язок участі у загальних зборах акціонерів і передбачається відповідальність за його недотримання. Управління АТ здійснюється згідно з його установчими документами. Вищим органом акціонерного товариства є загальні збори акціонерів. Крім того, передбачений орган, який здійснює захист прав акціонерів – наглядова рада.

В акціонерних товариствах з кількістю акціонерів — власників простих акцій 10 осіб і більше створення наглядової ради є обов’язковим.
У товаристві з кількістю акціонерів — власників простих акцій 9 осіб і менше у разі відсутності наглядової ради її повноваження здійснюються загальними зборами. Для управління поточною діяльністю АТ створюється виконавчий орган, який може бути як колегіальний (правління, дирекція), так і одноособовий (директор, генеральний директор). Для перевірки фінансово – господарської діяльності акціонерного товариства загальні збори обирають ревізійну комісію (ревізора). Якщо після закінчення другого та кожного наступного фінансового року вартість чистих активів акціонерного товариства виявляється меншою від статутного капіталу, товариство зобов’язане оголосити про зменшення розміру статутного капіталу та зареєструвати відповідні зміни до статуту у встановленому порядку.
Якщо вартість чистих активів товариства стає меншою за мінімальний розмір статутного капіталу, встановленого законом, товариство підлягає ліквідації.
 Акціонерне товариство припиняється в результаті передання всього свого майна, прав та обов’язків іншим підприємницьким товариствам – правонаступникам (шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення) або в результаті ліквідації.
Акціонерні товариства за типом поділяються на публічні акціонерні товариства та приватні акціонерні товариства.  Публічне акціонерне товариство може здійснювати публічне та приватне розміщення акцій.
Зміна типу товариства з приватного на публічне або з публічного на приватне не є його перетворенням.

Законодавча база:
Цивільний кодекс України.
Господарський кодекс України.
Кодекс законів про працю України.
Закон України «Про акціонерні товариства».
Закон України «Про господарські товариства».
Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців».
Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок».
Закон України «Про Державний бюджет України на 2015 рік».
Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття».
Закон України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».
Постанова Правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 30.11.2010 N 31  «Про порядок стягнення та обліку заборгованості зі сплати страхових внесків до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України».

Реєстрація ПАТ найбільш прийнятна для великої кількості засновників (більше ніж 100 осіб).

Перевагами акціонерного товариства є:

 • Акціонерне товариство являється зручним способом залучення інвестицій.
 • Можливість отримання доходів у вигляді дивідендів.
 • Акції дають право на участь у розподілі майна АТ при його ліквідації.
 • Можливість власників простих акцій брати участь в управлінні АТ.
 • Акції, як і інші активи, можуть бути наданні в заставу, використовуватися в інших операціях їхнього власника. 
 • Акціонери не відповідають за зобов’язаннями акціонерного товариства і несуть ризики збитків, пов’язаних з діяльністю товариства у межах вартості належних їм акцій.
 • Обсяг відповідальності самого акціонерного товариства за власними зобов`язаннями обмежується лише належним йому майном.
 • При успішній діяльності АТ ринкова вартість його акцій може значно перевищувати номінальну.

Недоліками акціонерного товариства є:

 • ПАТ зобов’язане пройти процедуру лістингу та залишатися у біржовому реєстрі принаймні на одній фондовій біржі.
 • Якщо вартість чистих активів АТ стає меншою за мінімальний розмір його статутного капіталу, таке товариство підлягає ліквідації. При цьому механізм ліквідації АТ у зв’язку із зменшенням вартості його чистих активів на законодавчому рівні недостатньо врегульований.
 • Емісії акцій та обіг акцій вимагають дотримання додаткових вимог законодавства про цінні папери та фондовий ринок.
 • АТ мають обов’язок звітувати до державних органів, що регулюють обіг цінних паперів та фондовий ринок.
 • Для забезпечення обігу акцій та ведення обліку власників простих іменних акцій необхідно встановлювати відносини з професійними учасниками фондового ринку.
 • Супроводжуються відносно великими витратами на створення.
 • Подвійне оподаткування: перший раз податки сплачують до того, як доходи будуть розподілятися між акціонерами, вдруге сплачують акціонери з отриманих дивідендів.

Необхідні документи від замовника:

Замовник фізична особа:

 • Копія паспорта та ідентифікаційного коду фізичної особи — платника податків (засновника (-ів) (учасника (-ів) товариства). *В разі відсутності у фізичної особи — резидента ідентифікаційного коду, обов’язкова наявність відмітки в паспорті про право здійснювати будь-які платежі без ідентифікаційного коду.
 • Нотаріально посвідчена довіреність.
 • Копія документа, який підтверджує місцезнаходження новостворюваної юридичної особи (державна реєстрація місця проживання засновника (учасника), копія договору оренди, купівлі-продажу тощо). *У разі відсутності документа, який підтверджує місцезнаходження новостворюваної юридичної особи , адреса, за окрему плату, може бути надана Виконавцем.
 • Найменування новостворюваної юридичної особи .
 • Перелік видів діяльності, якими буде займатися юридична особа  (КВЕД-2010)

Замовник юридична особа:

 • Копія належним чином зареєстрованого  свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи та виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (якщо державну реєстрацію було проведено до 07.05.2011 р.) або виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (якщо державну реєстрацію було проведено після 07.05.2011 р.)
 • Копія належним чином зареєстрованого установчого документа (статут, засновницькийо договір, установчий акт, положення тощо)
 • Протокол загальних зборів юридичної особи про створення акціонерного товариства. *У разі відсутності готується Виконавцем.
 • Ксерокопія паспорту та ідентифікаційного коду фізичної особи — платника податків директора  новостворюваної юридичної особи.
 • Документ, який підтверджує повноваження особи, яка буде підписувати документи від імені засновника (довіреність або витяг з ЄДРПОУ).
 • Довіреність від юридичної особи — засновника.
 • Копія документа, який підтверджує місцезнаходження новостворюваної юридичної особи (копія договору оренди, купівлі-продажу тощо). *У разі відсутності документа, який підтверджує місцезнаходження новостворюваної юридичної особи , адреса, за окрему плату, може бути надана Виконавцем.
 • Найменування  новостворюваної юридичної особи .
 • Перелік видів діяльності, якими буде займатися юридична особа  (КВЕД-2010)

Засновник іноземна юридична особа, крім вищезазначених документів, подає:

Перед реєстрацією ПАТ  з замовником погоджується:

 • Назва акціонерного товариства.
 • Адреса місцезнаходження товариства.
 • Види діяльності (КВЕД), які буде здійснювати товариство.
 • Мета діяльності товариства.
 • Персональний склад органів управління.
 • Розмір статутного капіталу.
 • Вид акцій.
 • Кількість та номінальна вартість акцій.
 • Порядок формування статутного капіталу.

Комплекс послуг, запропонованих нашою компанією, включає, проте не обмежується наступним:

 • Підготовка установчих документів товариства з урахуванням побажань клієнта, в рамках чиного законодавства України.
 • Підготовка відповідних протоколів установчих зборів новостворюваного товариства про:
  - про створення товариства;

  — про затвердження оцінки майна, що вноситься засновниками в рахунок оплати акцій товариства;
  - про затвердження статуту товариства;
  - про утворення органів товариства (Правління, Наглядова рада, Ревізійна комісія);
  - про уповноваження представника (представників) на здійснення подальшої діяльності щодо створення товариства;
  - про вчинення інших дій, необхідних для створення товариства.
 • Подання заяви та всіх необхідних документів на реєстрацію випуску акцій до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
 • Отримання тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску акцій.
 • Отримання підтвердження про присвоєння акціям міжнародного ідентифікаційного номера цінних паперів.
 • Укладення з депозитарієм цінних паперів договору про обслуговування емісії акцій або з реєстратором іменних цінних паперів договору про ведення реєстру власників іменних цінних паперів.
 • Отримання від засновників підтвердження оплати повної вартості акцій.
 • Реєстрація товариства у відповідному органі державної реєстраційної служби.
 • Проведення повної процедури державної реєстрації товариства з подальшим отриманням  виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та витягу.
 • Видача засновникам товариства документів, що підтверджують право власності на акції.
 • Замовлення, оплата та отримання печатки (автомат).

*Стандартний строк – 3-4 місяці.

Ціна за надані послуги залежить від терміновості їх надання.

ДОДАТКОВІ ПОСЛУГИ

Супроводження відкриття банківського рахунку

Необхідні документи від замовника:

 • Копія паспорта та ідентифікаційного коду фізичної особи — платника податків та осіб, які будуть уповноважені діяти (розпоряджатися поточним рахунком) від імені клієнта — юридичної особи, та документи, що підтверджують їх повноваження.  *В разі відсутності у фізичної особи — резидента ідентифікаційного коду, обов’язкова наявність відмітки в паспорті про право здійснювати будь-які платежі без ідентифікаційного коду. *Копії паспорта та коду повинні бути засвідчена підписом їх власника.
 • Копія належним чином зареєстрованого установчого документа (статут, засновницький договір, установчий акт, положення).
 • Копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи та виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (якщо державну реєстрацію Клієнта було проведено до 07.05.2011 р.) або виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (якщо державну реєстрацію Клієнта було проведено після 07.05.2011 р.)
 • Копія витягу з ЄДРПОУ.

Комплекс послуг, запропонованих нашою компанією, включає, проте не обмежується наступним:

 • Отриманням витягу з ЄДРПОУ.
 • Супроводження нотаріального посвідчення справжності підпису керівника юридичної особи на банківських картках.
 • Супроводження нотаріального посвідчення копій необхідних документів.
 • Супроводження чи подача необхідних документів до банківської установи.
 • Аналіз та надання юридичної оцінки договору про відкриття поточного банківського рахунку.

* Ціна за надані послуги  залежить від терміновості їх надання.  

 1. Реєстрація приватного акціонерного товариства (ПрАТ)
 2. Реєстрація товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ)
 3. Реєстрація командитного товариства (КТ)
 4. Реєстрація повного товариства (ПТ)
 5. Реєстрація товариства з додатковою відповідальністю (ТзДВ)
Яндекс.Метрика