Припинення діяльності юридичної особи

Ліквідаціїя юридичної особи – регламен- тована законом процедуру, результатом якої є припинення її діяльності.
Ліквідація юридичних осіб здійснюється без переходу прав i обов’язків підприємства, що ліквідується, до інших осіб, тобто без правонаступництва. При ліквідації підприємства його права й обов’язки припиняються.

Підставами ліквідації юридичної особи є:

 • закінчення строку, на який було створено юридичну особу;
 • досягнення мети, поставленої при її створенні;
 • визнанням судом недійсною державної реєстрації юридичної особи через допущені при її створенні порушення, які не можна усунути;
 • інші підстави, передбачені законодавчими актами України.

Законодавча база:
Цивільний кодекс України.
Господарський кодекс України.
Господарський процесуальний України.
Кодекс законів про працю України.
Закон України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».
Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців».
Закон України «Про господарські товариства».
Закон України «Про Державний бюджет України на 2015 рік».
Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування».
Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття».
Закон України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».
Постанова Правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 30.11.2010 N 31  «Про порядок стягнення та обліку заборгованості зі сплати страхових внесків до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України».
Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні».
Закон України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні».
Закон України «Про професійні спілки, їх права і гарантії діяльності».
Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02.09.2014 № 879.

Порядок подання фінансової звітності, затверджений постановою КМ України від 28.02.2000 р. № 419.
Порядок обліку платників податків, зборів (обов’язкових платежів), затверджений наказом Міністерства фінансів України від 09.12.2011 № 1588.
Інструкція про порядок відкриття, використання й закриття рахунків у національній й іноземній валютах, затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 р. № 492.

Необхідні документи від замовника:

 • Рішення (протокол загальних зборів) найвищого органу юридичної особи про ліквідацію *(у разі відсутності готується Виконавцем).
 • Оригінали всіх установчих документів:
  - статут (всі редакції);
  - свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи (виписка з Єдиного державного реєстру);
  - довідка з ЄДРПОУ від управління статистики (у разі наявності);
  - повідомлення про взяття на облік платника податків (форма 4-ОПП) від податкової інспекції (у разі наявності);
  - повідомлення та страхове свідоцтво від  фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України (у разі наявності);
  - повідомлення фонду соціального страхування по тимчасовій втраті працездатності (у разі наявності);
  - повідомлення районного центру зайнятості (у разі наявності);
  - довідка з пенсійного фонду про поставлення на облік (у разі наявності);
  - печатки і штампи;
  - фінансові звіти з розшифровкою активів та зобов’язань за останні 3 роки;

  - кредиторська і дебіторська заборгованість станом на останню звітну дату, залежно від обставин — у процедурах ліквідації та у процедурах банкрутства.
 • Податкові декларації та інші обов’язкові звіти за останні 3 роки, залежно від обставин — коли є необхідність в обов’язковому проходженні перевірок державних органів.
 • Перелік кредиторів, щодо яких існують або можуть існувати у майбутньому невиконані зобов’язання Вашого підприємства.
 • Перелік дебіторів, які мають або можуть мати у майбутньому невиконані зобов’язання перед Вашим підприємством.
 • Оригінали документів, що свідчать про зобов’язання, строк виконання яких настав, або які підлягають виконанню у майбутньому (кредитні договори, договори застави, поруки, гарантії, інші письмові договори та правочини, розписки, вимоги, акти, судові рішення, виконавчі документи тощо).
 • Оригінали документів про право власності на нерухоме майно, транспортні засоби, інше майно, що підлягає реєстрації, або є у власності.
 • Перелік найманих працівників *(якщо їх не звільнено до прийняття рішення про ліквідацію).
 • Копії паспорта та ідентифікаційного коду фізичної особи — платника податків по кожному члену ліквідаційної комісії.
 • Нотаріально посвідчена довіреність з її нотаріально посвідченою фотокопією на представників нашої компанії.

Комплекс послуг, запропонованих нашою компанією, включає, проте не обмежується наступним:

 • Підготовка рішення (протоколу загальних зборів) найвищого органу юридичної про:
  - ліквідацію юридичної особи;
  - обрання складу ліквідаційної комісії та голови ліквідаційної комісії;
  - затвердження порядку та строків ліквідації (ст. 105 ЦК України);
  - порядок розподілу між учасниками майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів;
  - порядок затвердження ліквідаційного балансу;
  - інші питання, необхідні для припинення юридичної особи шляхом ліквідації.
 • Повідомлення державного реєстратора про прийняття рішення про ліквідацію юридичної особи.
 • Оплати публікації повідомлення про прийняття засновниками (учасниками) або уповноваженим ними органом рішення про припинення юридичної особи у спеціалізованому друкованому засобі масової інформації.
 • Призначення комісію з припинення юридичної особи (ліквідаційну комісію, ліквідатора тощо) та встановлення порядку і строків припинення юридичної особи. *(з моменту призначення комісії до неї переходять повноваження щодо управління справами юридичної особи. Комісія виступає в суді від імені юридичної особи, яка припиняється).
 • Розміщення в друкованих засобах масової інформації, в яких публікуються відомості про державну реєстрацію юридичної особи, що припиняється, повідомлення про припинення юридичної особи та про порядок і строк заявлення кредиторами вимог до неї *(не може становити менше ніж два місяці з дня публікації повідомлення про припинення юридичної особи).
 • Одержання у податковій інспекції   акту перевірки та довідки про відсутність заборгованості.
 • Одержання у всіх фондах  акту перевірки та довідки про відсутність заборгованості.
 • Вжиття необхідних заходів щодо стягнення дебіторської заборгованості юридичної особи, яка ліквідується, та виявлення вимог кредиторів, з письмовим повідомленням останніх про ліквідацію підприємства.
 • Забезпечення інвентаризації та оцінки наявного майно суб’єкта господарювання, який ліквідується.
 • Проведення розрахунку з кредиторами, складання ліквідаційного балансу та подання його власнику або органу, який призначив ліквідаційну комісію. 
 • Проведення інвентаризації й оцінки майна.
 • Складання та затвердження ліквідаційного балансу.
 • Виплата грошових сум кредиторам юридичної особи, в порядку черговості.
 • У випадку недостатності коштів для розрахунку із кредиторами, продаж інвентаризованого майна.
 • Підготовка, підписання та затвердження акту ліквідаційної комісії з ліквідаційним балансом.
 • Супроводження закриття рахунків та поточного банківського рахунку, через який проводився розрахунок із кредиторами.
 • Зняття юридичної особи з обліку в органах державної податкової служби та фондах з одержанням відповідних довідок.
 • Повернення документів дозвільного характеру організаціям, які їх видавали (торговельні патенти, ліцензії, зняття з обліку РРО).
 • Анулювання свідоцтва платника ПДВ (у разі наявності).
 • Проведення розрахунків з учасниками юридичної особи.
 • Знищення печаток та штампів.
 • Передання у відповідну архівну установу документів, які підлягають довгостроковому зберіганню та одержання про це відповідної довідки.
 • Отримання виписки з Єдиного державного реєстру про ліквідацію юридичної особи.

*Стандартний строк від 3 місяців.

Ціна за надані послуги залежить від складності справи та терміновості їх надання.

 1. Припинення діяльності ФОП
 2. Ліквідація юридичної особи шляхом зміни власника
 3. Ліквідація юридичної особи в результаті банкрутства
 4. Реєстрація зміни адреси реєстрації фізичної особи — підприємця з переходом в інший район
 5. Реєстрація зміни адреси реєстрації фізичної особи — підприємця в межах району
Яндекс.Метрика