Послуги

Реєстрація публічного акціонерного товариства (ПАТ)

Акціонерним товариством (АТ) є госпо- дарське товариство, яке має статутний капітал, поділений на визначену кількість акцій однакової номінальної вартості, і несе відповідальність за зобов’язаннями тільки майном товариства, а акціонери несуть ризик збитків, пов’язаних із діяльністю товариства, в межах вартості належних їм акцій.

АТ може бути створене шляхом заснування, злиття, поділу, виділу чи перетворення Читать →

Реєстрація приватного акціонерного товариства (ПрАТ)

Акціонерним товариством (АТ) є госпо- дарське товариство, яке має статутний капітал, поділений на визначену кількість акцій однакової номінальної вартості, і несе відповідальність за зобов’язаннями тільки майном товариства, а акціонери несуть ризик збитків, пов’язаних із діяльністю товариства, в межах вартості належних їм акцій.

АТ може бути створене шляхом заснування, злиття, поділу, виділу чи перетворення Читать →

Реєстрація товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ)

Товариством з обмеженою відповідаль- ністю визнається товариство, що має ста- тутний капітал, розділений на частки, розмір яких визначається установчими документами.
Учасники товариства несуть відповідаль- ність в межах їх вкладів.
Учасники товариства, які не повністю внесли вклади, несуть солідарну відповідальність за його зобов’язаннями у межах вартості невнесеної частини Читать →

Реєстрація товариства з додатковою відповідальністю (ТзДВ)

Товариством з додатковою відповідаль- ністю визнається товариство, статутний (складений) капітал якого поділений на частки визначених установчими докумен- тами розмірів.
Учасники такого товариства відповідають за його боргами своїми внесками до статутного (складеного) капіталу, а при недостатності цих сум — додатково належним їм майном в однаковому для всіх учасників кратному розмірі до Читать →

Реєстрація повного товариства (ПТ)

Повним визнається таке товариство, всі учасники якого займаються спільною під- приємницькою діяльністю і несуть солі- дарну відповідальність за зобов’язання- ми товариства усім своїм майном.
Особа може бути учасником тільки одного повного товариства.
Найменування повного товариства повинно містити імена (наймену- вання) всіх його учасників, слова «повне товариство» або містити ім’я (найменування) Читать →

Реєстрація командитного товариства (КТ)

Командитним товариством визнається товариство, в якому разом з одним або більше учасниками, які здійснюють від імені товариства підприємницьку діяль- ність і несуть відповідальність за зобов’я- заннями товариства всім своїм майном, є один або більше учасників, відповідальність яких обмежується вкладом у майні товариства (вкладників), та які не беруть участі в діяльності товариства. Якщо у командитному товаристві беруть участь два або більше Читать →

Реєстрація приватного підприємства (ПП)

Приватним підприємством визнається підприємство, що діє на основі приватної власності:
- одного або кількох громадян, іноземців, осіб без громадянства та його (їх) праці чи з використанням найманої праці;
— суб’єкта господарювання — юридичної особи.

Читать →

Реєстрація громадської організації

Громадською організацією є об’єднання громадян для задоволення та захисту своїх законних соціальних, економічних, творчих, вікових, національно-культур- них, спортивних та інших спільних інтере- сів (ст. 3 ЗУ «Про об’єднання громадян»).

Читать →

Реєстрація відокремленого підрозділу юридичної особи (філії, представництва)

Підприємство має право створювати філії, представництва, відділення та інші відок- ремлені підрозділи, погоджуючи питання про розміщення таких підрозділів підпри- ємства з відповідними органами місцевого самоврядування в установленому законо- давством порядку. Такі відокремлені підрозділи не мають статусу юридичної особи і діють на основі положення про них, затвердженого підприємством. Підприємства можуть відкривати рахунки в Читать →

Реєстрація дочірнього підприємства (ДП)

Відповідно до ч. 8 ст. 63 Господарського кодексу України, дочірнім визнається під- приємство, яке перебуває в залежності (простій або вирішальній ст. 126 ГК України) від іншого підприємства. 
Проста залежність між асоційованими підприємствами виникає у разі якщо одне з них має можливість блокувати прийняття рішень іншим (залежним) підприємством, які повинні прийматися відповідно до закону та/або установчих документів цього підприємства Читать →

Яндекс.Метрика